Über uns - Par mums

     
    Kur tecēji, Saules meita,
Ar sudraba grābeklīti?
- Uz Daugavu sienu kast
Pretim r
īta Auseklīti.
 
     

Curriculum vitae

Auseklis  besteht aus bis zu vier Mitarbeitern. Gegründet wurde die Schule von Ilze Schorderet - geboren 1977 in Lettland. Verheiratet. 1996-2001 Studium an der Pädagogischen und Psychologischen Fakultät  der Universität Lettland (Riga) im Fach Lettische Sprache und Literatur für Fremdsprachige. Bachelor und Qualifikation als Lettisch-Lehrerin (LAT 2) im Gymnasium. Gymnasiallehrerin, Direktionssekretärin, Organisatorin in einem Rigaer Gymnasium 2004. Ab 2007 bis 2016 Mitarbeiterin in Kindertagesstätten in Zürich. Seit 2011 bis jetzt Arbeit als Dolmetscherin und Übersetzerin in der Staatsanwaltschaft und beim Gericht Basel-Stadt. Sprachen: Deutsch, Lettisch, Russisch. 2012 Autorin der Lizentiatsarbeit „Lettische und russische Kinderliteratur in Übersetzungen vor und nach dem Ende der Sowjetzeit in Lettland: ein Vergleich“. Abschluss des Masters an der Universität Zürich im November 2012 (Slavistik, Sonderpädagogik, Pädagogik). 2014 lettische Übersetzung des Schweizer Kinderbuchklassikers von H.U. Steger, "Reise nach Tripiti" (erschienen bei Jumava, Riga). Mitautorin der lettischen Bibliothek in der Schweiz (2015). Seit 2016 Dozentin bei der HDS Handels- und Dolmetscherschule St.Gallen Sprachrichtung: Deutsch-Lettisch. Seit August 2016  Russischlehrerin in der Kantonsschule Zofingen.
Weiterbildungen: „Grammatiklehre im Fremdsprachenunterricht“ 2004, „Lettischkompetenz im Bereich Diaspora“ August 2008 und 2009 sowie Juli 2011, 2012, 2013, 2015 und 2016. Zertifikat C2 für russische Sprache im Juni 2010, Diplom der Kardinal Stefan Wyszynski-Universität Warschau für polnische Sprache und Kultur im Juli 2010.

Auseklis : Skolā strādā četri darbinieki. Skolu 2008. gadā dibinājusi Ilze Šordereta (Schorderet), dzimusi 1977. gadā. Precējusies. No 1996.g. - 2001.g. studējusi Latvijas Universitātes Pedagoğijas un psiholoğijas fakultātē latviešu valodu un literatūru LAT 2 programmā. Saņēmusi izglītības zinātņu bakalaura grādu pedagoğijā un vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja mazākumtautību skolās kvalifikāciju. 2012.gada novembrī ieguvusi MA grādu Cīrihes Universitātē.
2004. gadā strādājusi par latviešu valodas skolotāju, sekretāri un direktores vietnieci organizatoriskajā darbā vienā no Rīgas vidusskolām. No 2007. gada līdz 2016 gadam strādājusi divos bērnudārzos Cīrihē. Kopš 2011 līdz šai dienai strādā par tulku Bāzeles prokuratūrā un tiesā (valodas: latviešu, vācu, krievu). 2012. gada aprīlī maģistra darbs „Latviešu un krievu tulkotā bērnu literatūra pirms un pēc padomju varas beigām: salīdzinājums“.
2014 tulkojusi šveiciešu autota H.U. Stegera bērnu grāmatu, "Ceļojums uz Tripiti" (Jumava, Rīga). Latviešu bibliotēkas Šveicē līdzautore (2015.). Kopš 2016. gada latviešu-vācu valodas tulkošanas docente HDS tulkotāju skolā Sanktgallenā. Kopš 2016. gada augusta krievu valodas skolotāja Cofingenas ģimnāzijā.
Tālākizglītība: 2004. g. “Gramatikas mācīšana minoritāšu skolās”; 2008.g. un 2009.g. augustā, kā arī 2011., 2012., 2013., 2015. un 2016. gada jūlijā “Latviešu valodas skolotāju, kuri strādā diasporā, profesionālās kompetences pilnveide”- vasaras kursi Latvijā. 2010.g. jūnijā krievu valodas C2 sertifikāts, 2010.g. jūlijā poļu valodas un kultūras diploms Kardināla Stefana Višinska universitātē.